Terug naar overzicht

Inrichten

Waardengericht werken

Waarom doe je wat je doet? Dat is de essentie van Waardengericht werken. Een methode die uitermate geschikt is om partijen met verschillende belangen bij elkaar te brengen en samen tot een gedeelde kern te komen. Wij ondersteunen gemeenten en andere organisaties die de methode van Waardengericht werken willen toepassen. Mogen wij ook jou helpen?

  • Gedragen missie, visie, effecten en uitvoering
  • Rechtmatig en gelijkwaardig beleid
  • Samen met uitvoerende partners en inwoners
  • Gezamenlijk proces, leren van elkaar
  • Maatschappelijke outcome en impact!
group-640.jpg

Waardengericht werken is een cyclische aanpak, het maakt niet uit waar je begint. Het is een continu proces van inventariseren, reflecteren, evalueren, opnieuw richten en doen. Wat zijn de drijfveren, motivaties, interesses en belangen van de verschillende partijen en waar vinden zij elkaar? Door hier samen over na te denken ontdek je raakvlakken en ontstaat er ruimte voor gedeelde (en geprioriteerde) waarden.

Leer werken vanuit gedeelde waarden in de gemeente (beleidsmakers en bestuurders) en met de gemeenschap (bewoners en uitvoerende partners). Maak onderbouwde keuzes dankzij ervaringsverhalen van bewoners, beleidsmakers, bestuurders en uitvoerders (vertellen naast tellen). Vergroot de stuurbaarheid van de gemeentelijke dienstverlening, verklein de onvoorspelbaarheid van toekomstige resultaten en duid naast input en output ook outcome en impact! Onze specialisten halen ervaringsverhalen op en samen werken we toe naar een gezamenlijke duiding en prioritering van Gedeelde Waarden (waarderingen). Zo ontstaat niet alleen een heldere en eenduidige koers, maar leren betrokkenen elkaars taal te verstaan. Dé manier om een passende Waardengerichte aanpak te ontwikkelen, waarbij bewoners zich vertegenwoordigd en mede-eigenaar voelen van het gemeentelijk beleid en actief deelnemen aan maatschappelijke opgaven.

Referenties

Toekomstbestendige visie op welzijnswerk voor de gemeente Ameland

In het najaar van 2019 is de gemeente Ameland begonnen met een project om te komen tot een toekomstbestendige visie op het welzijnswerk. Samen met betrokken partijen zoals inwoners, beleidsmakers vanuit de gemeente Ameland, bestuursleden van welzijnsorganisaties en uitvoerende professionals, gesprekken gevoerd om de huidige situatie in het welzijnswerk op Ameland én de gewenste toekomstige situatie in kaart te brengen. Naast individuele gesprekken zijn er ook groepsgesprekken gevoerd. In deze gesprekken zijn er 4 belangrijke en gezamenlijke uitgangspunten benoemd. Vervolgens zijn de gezamenlijke waarden, aan de hand van diverse thema's over te pr, geprioriteerd en de lege containerbegrippen gevuld met betekenis. 

Het is namelijk de bedoeling dat iedereen zich in deze waarden herkent en het toe kan passen. Want wat betekend het om vraaggericht te werken en hoe doe je dit? Hoe ziet de eigen kracht er uit wanneer we het bijvoorbeeld over de dorpshuisfunctie hebben? Voor de uitvoerende professionals betekent dat iets anders dan voor de bewoners. Door het er samen over het hebben ontstaat er consensus over welke waarden belangrijk zijn en wat het betekent om volgens die waarden te werken. Doordat we samen de waarden betekenis hebben gegeven, kan er in de toekomst ook op worden geflecteerd. Zitten we nog op de juiste koers? Werken we nog wel vraaggericht of moeten we bijsturen? Als deze input heeft geleid tot een gedragen visie op toekomstbestendig welzijnswerk Ameland.

Contactpersoon 12

Ben je benieuwd welk type onderzoek het beste past?

Neem contact op met onze collega’s via (023)-5471913 voor meer informatie.

New Colors is onderdeel van